پروژه ها
356     1325     1396/03/04 06:14:49 AM


ردیف

نام پروژه

تاریخ

حجم کار

کارفرما

1

تهیه نقشه 1:2000 گاز 8 روستای بخش سرن آباد فارس

 

 

شرکت گاز

2

تهیه نقشه 1:2000 گاز  روستاهای بخش درودزن مرودشت فارس

 

 

شرکت گاز

3

تهیه نقشه 1:200 گاز  روستای برج علی دهدشت کهگیلویه

 

 

شرکت گاز

4

تهیه نقشه 1:200 گاز  روستای سوق دهدشت کهگیلویه

 

 

شرکت گاز

5

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر مرودشت فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

6

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر اقلید فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

7

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر آباده فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

8

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر عماده لار فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

9

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر خومه زار نورآباد فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

10

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر اکبرآباد شیراز فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

11

تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر شیرازشهرک زیبا شهر فارس

 

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

12

تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 14 روستای شهرستان بوانات فارس

 

 

بنیاد مسکن استان فارس

13

تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 5 روستای داراب فارس

 

 

بنیاد مسکن استان فارس

14

تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 27 روستای دهدشت کهگیلویه

 

 

بنیاد مسکن

15

تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 4 روستای یاسوج

 

 

بنیاد مسکن

16

تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 6 روستای بخش نورآباد فارس

 

 

بنیاد مسکن استان فارس

17

تهیه نقشه توپوگرافی بلوکی شهر حسن آبادیاسوکند زنجان

80

100  هکتار

اداره آب و فاضلاب

18

تهیه نقشه توپوگرافی فاز 3 شهر جدید پرند

81

250 هکتار

شرکت عمران شهرجدید پرند

19

تهیه نقشه توپوگرافی و برداشت مقاطع عرضی بر روی رودخانه حیدر آران و بیدگل کاشان

80

 20 کیلومتر

اداره امورآب استان قم

20

برداشت توپوگرافی باندی مسیر رودخانه در شهر کنگاور کرمانشاه

81

10 کیلومتر

اداره امور آب استان کرمانشاه

21

تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 شهرستان اردل روستای سرخون چهارمحال بختیاری

85

20 هکتار

آب و فاضلاب روستایی چهار محال بختیاری

22

عملیات ترازیابی مسیر در شهرک صنعتی شیراز

83

8 کیلومتر

 

23

پیاده سازی سایت پردیس دانشگاه آزاد شیراز

84

 

شرکت نیروده

24

موارد متعددپیاده سازی آکس ستون -فونداسیون و طرحهای صنعتی در شیراز تهران فیروزکوه و...

 

 

کارفرماهای متعدد

25

تهیه نقشه کاداستر شهر استهبان فارس

83

2000 قطعه

ثبت اسنادو املاک استان فارس

26

تهیه کاداستر شهر آباده طشک فارس

83

1500

ثبت اسنادو املاک استان فارس

27

تهیه نقشه کاداستر شهر رونیز فارس

84

1000

ثبت اسنادو املاک استان فارس

28

تهیه نقشه کاداستر شهر سپیدان فارس

82

1000

ثبت اسنادو املاک استان فارس

29

تهیه نقشه کاداستر شهر ایج فارس

84

1000

ثبت اسنادو املاک استان فارس

30

تهیه نقشه کاداستر شهر لامرد فارس

83

1000

ثبت اسنادو املاک استان فارس

31

کارعکسی تهیه نقشه کاداستر 1:500 شهر شیراز

81-82

 

ثبت اسنادو املاک استان فارس

32

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای فتح آباد جهرم فارس

81

350 قطعه

بنیاد مسکن استان فارس

33

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای قشلاق خرم بید فارس

82

350

بنیاد مسکن استان فارس

34

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای مبارک آباد خرم بید فارس

82

400

بنیاد مسکن استان فارس

35

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای کرد شول فارس

82

350

بنیاد مسکن استان فارس

36

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای محمد آباد مرودشت فارس

82

350

بنیاد مسکن استان فارس

37

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای کوشک بیدک شیرازفارس

82

1000

بنیاد مسکن استان فارس

38

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 شهر درگهان قشم هرمزگان

82

3300

بنیاد مسکن استان هرمزگان

39

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 شهر هلر قشم هرمزگان

82

2200

بنیاد مسکن استان هرمزگان

40

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای گیاهدان قشم هرمزگان

82

1200

بنیاد مسکن استان هرمزگان

41

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کوه ای قشم هرمزگان

82

1500

بنیاد مسکن استان هرمزگان

42

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای پی پشت قشم هرمزگان

82

500

بنیاد مسکن استان هرمزگان

43

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای صلخ قشم هرمزگان

82

700

بنیاد مسکن استان هرمزگان

44

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای توریان قشم هرمزگان

82

800

بنیاد مسکن استان هرمزگان

45

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای لافت قشم هرمزگان

82

1300

بنیاد مسکن استان هرمزگان

46

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کلاهی میناب هرمزگان

82

900

بنیاد مسکن استان هرمزگان

47

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای تیاب میناب هرمزگان

82

1000

بنیاد مسکن استان هرمزگان

48

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای نوبند میناب هرمزگان

82

500

بنیاد مسکن استان هرمزگان

49

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کردر میناب هرمزگان

82

400

بنیاد مسکن استان هرمزگان

50

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کولغ کاشی میناب هرمزگان

82

400

بنیاد مسکن استان هرمزگان

51

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای بکان اقلید فارس

82

350

بنیاد مسکن استان فارس

52

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای امام زاده اسماعیل اقلید فارس

83

450

بنیاد مسکن استان فارس

53

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای امام زاده چشمه رعنا اقلید فارس

82

350

بنیاد مسکن استان فارس

54

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای پهلوانی اقلید فارس

83

350

بنیاد مسکن استان فارس

55

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای بابایی اقلید فارس

84

300

بنیاد مسکن استان فارس

56

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای علی آباد اقلید فارس

84

300

بنیاد مسکن استان فارس

57

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای حسین آباد اقلید فارس

86

100

بنیاد مسکن استان فارس

58

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای جمال بیگ اقلید فارس

86

100

بنیاد مسکن استان فارس

59

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای خارستان اقلید فارس

86

100

بنیاد مسکن استان فارس

60

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای سادات اقلید فارس

86

100

بنیاد مسکن استان فارس

61

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای دردانه اقلید فارس

86

150

بنیاد مسکن استان فارس

62

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای ده خیر اقلید فارس

85

100

بنیاد مسکن استان فارس

63

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای لاله گون اقلید فارس

85

250

 

64

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای جعفر آباد اقلید فارس

85

200

 

65

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای انگکبان اقلید فارس

85

200

 

66

تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای جهان آباد نیریز فارس

85

700

بنیاد مسکن استان فارس

67

تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای کوشکک نیریز فارس

85

800

بنیاد مسکن استان فارس

68

تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای نصیر آباد نیریز فارس

85

400

بنیاد مسکن استان فارس

69

تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای وکیل آباد فسا فارس

85

350

بنیاد مسکن استان فارس

70

تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای مهدی آباد فسا فارس

85

250

بنیاد مسکن استان فارس

71

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای تیزاب داراب فارس

88

600

بنیاد مسکن استان فارس

72

تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای شمس آباد داراب فارس

88

300

بنیاد مسکن استان فارس

73

صدها مورد همکاری با کارشناسان رسمی دادگستری در امور نقشه برداری وثبتی وتعارضات اراضی و املاک

80-95

 

کارفرماهای متعدد

74

صدها مورد تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در شهرهای شیراز تهران فیروزکوه و...

80-95

 

کارفرماهای متعدد

75

تهیه حدود  6000 مورد نقشه وضع موجود و ثبتی در مناطق شهری و غیر شهری جهت صدور سند و غیره

80-95

 

شهرداری-جهادکشاورزی-سازمان آب و ...

76

صدها مورد جانمایی در نقشه 25000 -2000-طرح تفصیلی و..

90-95

 

 

77

کنترل نقشه برداری نصب دستگاه آب شیرین کن بندر ماهشهر

87

 

شرکت جهاد تحقیقات صنعت

78

مشاور نقشه برداری ساخت اتوبان همت

84

 

شرکت قرب قائم ارتش

79

کنترل و تحویل سد تغذیه مصنوعی شهرستان ایوانکی

86

 

 

80

نقشه برداری و اجرای محوطه سازی ، فونداسیونهای مایل و سازه های پیچ و مهره ای در ساخت مدرسه پروژه 1500 واحدی قیامدشت و ساختمان سربازخانه ستاد کل ناجا و ساختمان پلیس امنیت حفاظت ناجا

90

 

ناجا

81

هدایت دستگاه جنکینگ شرکت اروند سازند در عبور از زیر مسیلهای منوچهری و بلوار ابوذرمناطق 13و14 تهران

88

 

شرکت آب و فاضلاب

82

 نقشه برداری و پیاده سازی مسیرلوله گذاری فاضلاب درخیابانهای تهران

80-95

 

شرکتهای ابنیه وصراط ,تکوین آرمه,آهوان تک,توسعه و عمران ،هتروم ، پردیس برج گستر ،آفاق گستر سراب،ست و پات

83

محاسبه حجم عملیات خاکی پروژه های مسکن مهرسمنان,کرمانشاه,رشت

91

 

راه و شهرسازی

84

 کنترل ساخت استادیوم ورزشی بجنورد

89

 

شهرداری

85

پیاده سازی سازه معکوس مجتمع تجاری واقع در میدان شکوفه تهران - عملیات مونیتورینگ (نشست سنجی) در مناطق 1 و 2و 8 تهران جهت اجرای نیلینگ

 

 

شخصی

86

  انجام لوله گذاری لوله های انتقال روغن ، آبهای جاری و فاضلاب انسانی به اقطار 200-250-300 میلیمتر کارخانه گلرنگ در شهرک اشتهارد بطول 2.7 کیلومتر

 

 

کارخانه گلرنگ

87

 اجرای ریل گذاری خط کنترل ترمز شرکت ریل پردازسیستم تهران واقع درکیلومتر 16 جاده قدیم

 

 

 

88

هدایت تونل جمع آوری فاضلاب تهران به قطر 1800 میلیمتر در شرکت کپاچین

 

 

شرکت آب و فاضلاب

89

 نظارت بر ساخت سه بلوک 20 واحدی در پروژه 1500 واحدی ناجا قیامدشت از ابتدا تا انتها

 

 

ناجا

90

 نظارت بر اجرای محوطه سازی پروژه 1400 واحدی نگین پردیس

 

 

ناجا

91

  اجرای لوله گذاری فاضلاب و ساخت سازه های جانبی در منطقه 18 و 15 تهران

 

 

شرکت آب و فاضلاب

92

  هدایت نقشه برداری تونل مکانیزه جمع آوری آبهای سطحی بلوار ابوذر بطول 4600 متر

 

 

شرکت آب و فاضلاب

93

 نقشه برداری تونل سنتی جمع آوری ابهای سطحی منطقه 18 بطول 3600 متر

 

 

شرکت آب و فاضلاب

94

 نقشه برداری اجرای کانال مسقف آهن مکان واقع در اتوبان آزادگان و کانال ورداورد قطعه 2

 

 

 

95

 نظارت بر اجرای لوله گذاری فاضلاب مناطق 13 و 14 بطول 70 کیلومتر

 

 

شرکت آب و فاضلاب

96

 عملیات نقشه برداری تهیه ازبیلت شرکت مشاور پارس آب تدبیر

 

 

شرکت مشاور پارس آب تدبیر

97

  نقشه برداری اجرای لوله گذاری جمع آوری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب به قطر 1000 میلیمتر

 

 

شرکت آب و فاضلاب

98

نقشه برداری اجرای سوله بازیافت شهرداری منطقه 1 ازگل

 

 

شهرداری

99

 اجرای فونداسیون و اسکلت ورزشگاه شهرداری منطقه 7 در نظام آباد و مسجد در خیابان سهروردی

 

 

شهرداری

100

نقشه برداری توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14 عسلویه

88-91